Balans hesabatı

Balans hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri                  24,914      0.1%                682,493      1.5%                   872,420      1.3%                1,121,819      0.8%                 1,032,557      0.4%                   2,232,915      0.7%                1,854,497      0.5%             2,968,642      0.6%             1,448,187      0.2%             2,457,991      0.4%             9,999,949      1.4%             7,651,669      0.80%              55,784,139      4.37%               136,226,504      9.69%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər                            -      0.0%                            -      0.0%                               -      0.0%              21,441,667      15.5%               22,661,111      9.4%                 32,062,028      9.4%              27,204,567      6.8%           32,810,114      6.7%           40,855,701      7.0%           30,217,573      4.7%           38,984,424      5.6%           57,834,465      6.03%                   285,313      0.02%                 23,830,818      1.69%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar           24,941,488      94.4%                            -      0.0%                7,994,312      11.6%                3,931,346      2.8%               14,996,729      6.2%                 19,119,550      5.6%              31,742,704      7.9%           42,149,125      8.6%           53,548,877      9.2%           42,707,865      6.7%           97,040,268      14.0%         197,716,431      20.63%            260,547,880      20.41%                 30,137,799      2.14%
İpoteka kreditləri             1,253,009      4.7%           45,622,250      97.5%              59,560,713      86.5%            102,763,666      74.1%             193,047,398      80.2%               278,078,357      81.4%            328,936,182      82.0%         403,521,646      81.9%         476,081,984      81.8%         556,188,905      86.8%         537,486,894      77.7%         683,691,072      71.34%            895,274,390      70.13%               998,078,538      70.98%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər                127,464      0.5%                421,275      0.9%                   401,934      0.6%                9,436,815      6.8%                 8,874,117      3.7%                   9,065,506      2.7%              11,307,240      2.8%           11,175,414      2.3%           10,039,495      1.7%             9,409,849      1.5%             8,435,535      1.2%             8,091,609      0.84%                7,467,259      0.58%                 16,674,876      1.19%
Digər aktivlər                  62,529      0.2%                  47,138      0.1%                     57,498      0.1%                     32,668      0.0%                      22,295      0.0%                   1,208,291      0.4%                     64,905      0.0%                  10,944      0.0%                  46,536      0.0%                  77,463      0.0%                136,269      0.0%             3,399,148      0.35%              57,222,307      4.48%               201,210,514      14.31%
Cəmi aktivlər           26,409,404      100.0%           46,773,156      100.0%              68,886,877      100.0%            138,727,981      100.0%             240,634,207      100.0%               341,766,647      100.0%            401,110,095      100.0%         492,635,885      100.0%         582,020,780      100.0%         641,059,645      100.0%         692,083,339      100.0%         958,384,394      100.00%         1,276,581,288      100.00%            1,406,159,049      100.00%
ÖHDƏLİKLƏR                                           59,343,448                                   
Buraxılmış qiymətli kağızlar                            -      0.0%                            -      0.0%                               -      0.0%              49,073,502      35.4%             132,131,138      54.9%               210,055,131      61.5%            246,362,721      61.4%         294,280,332      59.7%         339,648,251      58.4%         343,680,876      53.6%         337,501,623      48.8%         538,589,603      56.2%            691,797,195      54.2%               728,919,696      51.8%
Digər öhdəliklər                  91,915      0.3%                118,391      0.3%                     88,482      0.1%                8,892,500      6.4%                 8,438,793      3.5%                   7,984,769      2.3%                7,603,774      1.9%             7,196,329      1.5%             6,692,703      1.1%             6,299,173      1.0%             6,448,130      0.9%             6,604,895      0.7%              52,277,035      4.1%                 25,458,698      1.8%
Cəmi öhdəliklər                  91,915                       118,391                            88,482                     57,966,002                    140,569,931                      218,039,900                   253,966,495                301,476,661                346,340,954                349,980,049                343,949,753                545,194,498                   744,074,230                      754,378,394       
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                        
Dövlət büdcəsindən ayırmalar           26,000,000      98.4%           46,000,000      98.3%              68,000,000      98.7%              79,157,088      57.1%               96,000,000      39.9%               116,000,000      33.9%            136,000,000      33.9%         176,000,000      35.7%         216,000,000      37.1%         266,000,000      41.5%         316,000,000      45.7%         366,000,000      38.2%            466,000,000      36.5%               566,000,000      40.3%
Bölüşdürülməmiş mənəət                317,489      1.2%                654,765      1.4%                   798,395      1.2%                1,604,891      1.2%                 4,064,276      1.7%                   7,726,747      2.3%              11,143,600      2.8%           15,159,224      3.1%           19,679,826      3.4%           25,079,596      3.9%           25,079,596      3.6%           32,133,586      3.4%              47,189,893      3.7%                 67,098,865      4.8%
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri                                                     7,053,990      1.0%           15,056,310      1.57%              19,317,165      1.5%                 18,681,791      1.3%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ           26,317,489                  46,654,765                     68,798,395                     80,761,979                    100,064,276                      123,726,747                   147,143,600                191,159,224                235,679,826                291,079,596                348,133,586                413,189,896                   532,507,058                      651,780,656       
Cəmi öhdəliklər və kapital           26,409,404      100.0%           46,773,156      100.0%              68,886,877      100.0%            138,727,981      100.0%             240,634,207      100.0%               341,766,647      100.0%            401,110,095      100.0%         492,635,885      100.0%         582,020,780      100.0%         641,059,645      100.0%         692,083,339      100.0%         958,384,394      100.0%         1,276,581,288      100.0%            1,406,159,049      100.0%
                                                         
Balans hesabatı 2011 2012 2013 2014 2015                                    
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]                                    
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri             2,232,915      0.7%             1,854,497      0.5%                2,968,642      0.6%                1,448,187      0.2%                 2,457,991      0.4%                                    
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər           32,062,028      9.4%           27,204,567      6.8%              32,810,114      6.7%              40,855,701      7.0%               30,217,573      4.7%                                    
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar           19,119,550      5.6%           31,742,704      7.9%              42,149,125      8.6%              53,548,877      9.2%               42,707,865      6.7%                                    
İpoteka kreditləri         278,078,357      81.4%         328,936,182      82.0%            403,521,646      81.9%            476,081,984      81.8%             556,188,905      86.8%                                    
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər             9,065,506      2.7%           11,307,240      2.8%              11,175,414      2.3%              10,039,495      1.7%                 9,409,849      1.5%                                    
Digər aktivlər             1,208,291      0.4%                  64,905      0.0%                     10,944      0.0%                     46,536      0.0%                      77,463      0.0%                                    
Cəmi aktivlər         341,766,647                401,110,095                   492,635,885                   582,020,780                    641,059,645                                           
ÖHDƏLİKLƏR                                                        
Buraxılmış qiymətli kağızlar         210,055,131      61.5%         246,362,721      61.4%            294,280,332      59.7%            339,648,251      58.4%             343,680,876      53.6%                                    
Digər öhdəliklər             7,984,769      2.3%             7,603,774      1.9%                7,196,329      1.5%                6,692,703      1.1%                 6,299,173      1.0%                                    
Cəmi öhdəliklər         218,039,900                253,966,495                   301,476,661                   346,340,954                    349,980,049                                           
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                        
Dövlət büdcəsindən ayırmalar         116,000,000      33.9%         136,000,000      33.9%            176,000,000      35.7%            216,000,000      37.1%             266,000,000      41.5%                                    
Bölüşdürülməmiş mənəət             7,726,747      2.3%           11,143,600      2.8%              15,159,224      3.1%              19,679,826      3.4%               25,079,596      3.9%                                    
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ         123,726,747                147,143,600                   191,159,224                   235,679,826                    291,079,596                                           
Cəmi öhdəliklər və kapital         341,766,647                401,110,095                   492,635,885                   582,020,780                    641,059,645                                           
                                                         
Balans hesabatı 2016 2017 2018 2019 I rüb 2019 II rüb 2019 III rüb 2019 IV rüb                            
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]                            
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri             9,999,949      1.4%             7,651,669      0.80%              55,784,139      4.37%              32,860,175      2.57%                    753,642      0.06%                 31,181,339      2.44%            136,226,504      9.69%                            
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər           38,984,424      5.6%           57,834,465      6.03%                   285,313      0.02%                   276,368      0.02%                    213,970      0.02%                 32,627,086      2.56%              23,830,818      1.69%                            
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar           97,040,268      14.0%         197,716,431      20.63%            260,547,880      20.41%            225,918,770      17.70%             221,501,160      17.35%                 29,688,071      2.33%              30,137,799      2.14%                            
İpoteka kreditləri         537,486,894      77.7%         683,691,072      71.34%            895,274,390      70.13%            933,377,300      73.12%             961,209,925      75.30%               963,528,986      75.48%            998,078,538      70.98%                            
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər             8,435,535      1.2%             8,091,609      0.84%                7,467,259      0.58%                7,219,255      0.57%                 9,712,806      0.76%                 14,044,829      1.10%              16,674,876      1.19%                            
Digər aktivlər                136,269      0.0%             3,399,148      0.35%              57,222,307      4.48%              55,500,409      4.35%             105,474,896      8.26%               117,426,971      9.20%            201,210,514      14.31%                            
Cəmi aktivlər         692,083,339                958,384,394                1,276,581,288                1,255,152,278                 1,298,866,400                   1,188,497,283                1,406,159,049      100.00%                            
ÖHDƏLİKLƏR                                                              -      0.00%                            
Buraxılmış qiymətli kağızlar         337,501,623      48.8%         538,589,603      56.2%            691,797,195      54.2%            664,278,213      52.0%             663,509,449      52.0%               513,439,471      40.2%            728,919,696      51.8%                            
Digər öhdəliklər             6,448,130      0.9%             6,604,895      0.7%              52,277,035      4.1%              31,782,004      2.5%               30,533,906      2.4%                 24,951,398      2.0%              25,458,698      1.8%                            
Cəmi öhdəliklər         343,949,753                545,194,498                   744,074,230                   696,060,217                    694,043,355                      538,390,869                   754,378,394      0.00%                            
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                        
Dövlət büdcəsindən ayırmalar / Nizamnamə kapitalı         316,000,000      45.7%         366,000,000      38.2%            466,000,000      36.5%            486,000,000      38.1%             526,000,000      41.2%               566,000,000      44.3%            566,000,000      40.3%                            
Bölüşdürülməmiş mənfəət           25,079,596      3.6%           32,133,586      3.4%              47,189,893      3.7%              66,592,693      5.2%               67,098,865      5.3%                 67,139,409      5.3%              67,098,865      4.8%                            
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri             7,053,990      1.0%           15,056,310      1.57%              19,317,165      1.5%                6,499,368      0.5%               11,724,180      0.9%                 16,967,005      1.3%              18,681,791      1.3%                            
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ         348,133,586                413,189,896                   532,507,058                   559,092,061                    604,823,045                      650,106,414                   651,780,656      0.00%                            
Cəmi öhdəliklər və kapital         692,083,339                958,384,394                1,276,581,288                1,255,152,278                 1,298,866,400                   1,188,497,283                1,406,159,049      100.0%                            
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri
audit olunmuş hesabatlara, rüblük
maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili
hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.