Əmsallar və göstəricilər

Əsas maliyyə göstəriciləri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mənfəət-Zərər                              
Faiz gəlirləri              601,630                1,197,151                1,298,427                  2,858,970                  8,017,998                11,706,853                13,181,479                15,734,472                18,202,124                19,800,777                22,095,364                36,244,393                   47,987,974                   44,963,159                   41,528,327     
Faiz xərcləri                          -                               -                               -                     530,167                  2,836,208                  5,254,495                  6,891,255                  8,131,733                  9,741,150                10,437,923                10,329,190                12,771,202                   17,413,991                   18,826,720                   20,601,124     
Xalis faiz gəlirləri              601,630                1,197,151                1,298,427                  2,328,803                  5,181,790                  6,452,358                  6,342,710                  7,602,739                  8,460,974                  9,362,854                11,766,174                23,473,191                   30,573,983                   26,136,439                   20,927,203     
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər              358,831                   824,512                1,170,404                  1,532,608                  2,205,269                  2,752,350                  2,898,359                  3,706,350                  3,933,759                  4,059,224                  3,535,153                  4,123,681                   10,873,468                     7,195,776                   13,238,592     
Xalis mənfəət              285,629                   369,136                   143,630                     806,496                  2,459,385                  3,662,471                  3,416,853                  4,015,624                  4,520,602                  5,399,770                  7,666,993                18,783,860                   19,319,390                   18,641,246                     7,688,610     
Əsas maliyyə əmsalları                              
ROA 1.0% 1.0% 0.2% 0.8% 1.3% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 1.2% 2.3% 1.7% 1.4% 0.5%
ROE 1.0% 1.0% 0.2% 1.1% 2.7% 3.3% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.4% 4.9% 4.1% 3.1% 1.0%
Xərclərin gəlirə olan nisbəti 59.6% 68.9% 90.1% 65.8% 42.6% 42.7% 45.7% 48.8% 46.5% 43.4% 30.0% 17.6% 35.6% 27.5% 63.3%
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti 0% 0% 0% 42% 58% 64% 63% 61% 60% 54.6% 49.7% 56.9% 58.3% 53.6% 54.6%
Öhdəliklərin kapitala nisbəti 0% 0% 0% 72% 140% 176% 173% 158% 147% 120% 99% 132% 140% 116% 120%
Bir işçi/aktivlər                1,015,746                     1,087,748                     1,565,611                        2,667,845                        4,148,866                        5,696,111                        6,561,770                        7,819,617                        9,387,432                      10,339,672                      11,162,635                      15,457,813                         13,580,652                         13,141,673                         15,857,869     
Balans hesabatının əsas maddələri                              
Cəmi aktivlər         26,409,404              46,773,156              68,886,877              138,727,931              240,634,207              341,766,647              401,110,095              492,635,885              582,020,780              641,059,645              692,083,339              958,384,394              1,276,581,288              1,406,159,049              1,807,797,107     
Cəmi öhdəliklər                91,915                   118,391                     88,482                57,966,002              140,569,931              218,039,900              253,966,495              301,476,661              346,340,954              349,980,049              343,949,753              545,194,498                 744,074,230                 754,378,394                 987,274,237     
Cəmi kapital         26,317,489              46,654,765              68,798,395                80,761,979              100,064,276              123,726,747              147,143,600              191,159,224              235,679,826              291,079,596              348,133,586              413,189,896                 532,507,058                 651,780,656                 820,522,869     
                               
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri
audit olunmuş hesabatlara, rüblük
maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili
hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.