Balans hesabatı

Balans hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 II rüb
AKTIVLƏR Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri                     24,914      0.1%                   682,493      1.5%                      872,420      1.3%                   1,121,819      0.8%                   1,032,557      0.4%                   2,232,915      0.7%                   1,854,497      0.5%                   2,968,642      0.6%                1,448,187      0.2%                2,457,991      0.4%                9,999,949      1.4%                7,651,669      0.80%                 55,784,139      4.37%               136,226,504      9.69%               176,502,989      9.76%                 67,574,202      3.57%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər                              -      0.0%                              -      0.0%                                  -      0.0%                 21,441,667      15.5%                 22,661,111      9.4%                 32,062,028      9.4%                 27,204,567      6.8%                 32,810,114      6.7%              40,855,701      7.0%              30,217,573      4.7%              38,984,424      5.6%              57,834,465      6.03%                      285,313      0.02%                 23,830,818      1.69%                 42,542,264      2.35%                 50,963,442      2.70%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar              24,941,488      94.4%                              -      0.0%                   7,994,312      11.6%                   3,931,346      2.8%                 14,996,729      6.2%                 19,119,550      5.6%                 31,742,704      7.9%                 42,149,125      8.6%              53,548,877      9.2%              42,707,865      6.7%              97,040,268      14.0%            197,716,431      20.63%               260,547,880      20.41%                 30,137,799      2.14%               110,445,767      6.11%               136,074,786      7.20%
İpoteka kreditləri                1,253,009      4.7%              45,622,250      97.5%                 59,560,713      86.5%               102,763,666      74.1%               193,047,398      80.2%               278,078,357      81.4%               328,936,182      82.0%               403,521,646      81.9%            476,081,984      81.8%            556,188,905      86.8%            537,486,894      77.7%            683,691,072      71.34%               895,274,390      70.13%               998,078,538      70.98%            1,137,361,364      62.91%            1,268,653,961      67.09%
Kirayə mənzil                                                                         80,923,068      4.48%               159,136,371      8.42%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər                   127,464      0.5%                   421,275      0.9%                      401,934      0.6%                   9,436,815      6.8%                   8,874,117      3.7%                   9,065,506      2.7%                 11,307,240      2.8%                 11,175,414      2.3%              10,039,495      1.7%                9,409,849      1.5%                8,435,535      1.2%                8,091,609      0.84%                   7,467,259      0.58%                 16,674,876      1.19%                 14,636,446      0.81%                 13,588,378      0.72%
Digər aktivlər                     62,529      0.2%                     47,138      0.1%                        57,498      0.1%                        32,668      0.0%                        22,295      0.0%                   1,208,291      0.4%                        64,905      0.0%                        10,944      0.0%                     46,536      0.0%                     77,463      0.0%                   136,269      0.0%                3,399,148      0.35%                 57,222,307      4.48%               201,210,514      14.31%               245,385,210      13.57%               195,027,714      10.31%
Cəmi aktivlər              26,409,404      100.0%              46,773,156      100.0%                 68,886,877      100.0%               138,727,981      100.0%               240,634,207      100.0%               341,766,647      100.0%               401,110,095      100.0%               492,635,885      100.0%            582,020,780      100.0%            641,059,645      100.0%            692,083,339      100.0%            958,384,394      100.00%            1,276,581,288      100.00%            1,406,159,049      100.00%            1,807,797,107      100.00%            1,891,018,854      100.00%
ÖHDƏLİKLƏR                                               59,343,448                                           
Buraxılmış qiymətli kağızlar                              -      0.0%                              -      0.0%                                  -      0.0%                 49,073,502      35.4%               132,131,138      54.9%               210,055,131      61.5%               246,362,721      61.4%               294,280,332      59.7%            339,648,251      58.4%            343,680,876      53.6%            337,501,623      48.8%            538,589,603      56.2%               691,797,195      54.2%               728,919,696      51.8%               937,800,498      51.9%               947,149,542      50.1%
Digər öhdəliklər                     91,915      0.3%                   118,391      0.3%                        88,482      0.1%                   8,892,500      6.4%                   8,438,793      3.5%                   7,984,769      2.3%                   7,603,774      1.9%                   7,196,329      1.5%                6,692,703      1.1%                6,299,173      1.0%                6,448,130      0.9%                6,604,895      0.7%                 52,277,035      4.1%                 25,458,698      1.8%                 49,473,740      2.7%                 79,865,665      4.2%
Cəmi öhdəliklər                     91,915                          118,391                               88,482                        57,966,002                      140,569,931                      218,039,900                      253,966,495                      301,476,661                   346,340,954                   349,980,049                   343,949,753                   545,194,498                      744,074,230                      754,378,394                      987,274,237                   1,027,015,207       
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                                
Dövlət büdcəsindən ayırmalar              26,000,000      98.4%              46,000,000      98.3%                 68,000,000      98.7%                 79,157,088      57.1%                 96,000,000      39.9%               116,000,000      33.9%               136,000,000      33.9%               176,000,000      35.7%            216,000,000      37.1%            266,000,000      41.5%            316,000,000      45.7%            366,000,000      38.2%               466,000,000      36.5%               566,000,000      40.3%               727,000,000      40.2%               762,500,000      40.3%
Bölüşdürülməmiş mənəət                   317,489      1.2%                   654,765      1.4%                      798,395      1.2%                   1,604,891      1.2%                   4,064,276      1.7%                   7,726,747      2.3%                 11,143,600      2.8%                 15,159,224      3.1%              19,679,826      3.4%              25,079,596      3.9%              25,079,596      3.6%              32,133,586      3.4%                 47,189,893      3.7%                 67,098,865      4.8%                 85,834,259      4.7%                 93,062,326      4.9%
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri                                                        7,053,990      1.0%              15,056,310      1.57%                 19,317,165      1.5%                 18,681,791      1.3%                   7,688,610      0.4%                   8,441,320      0.4%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ              26,317,489                     46,654,765                        68,798,395                        80,761,979                      100,064,276                      123,726,747                      147,143,600                      191,159,224                   235,679,826                   291,079,596                   348,133,586                   413,189,896                      532,507,058                      651,780,656                      820,522,869                      864,003,647       
Cəmi öhdəliklər və kapital              26,409,404      100.0%              46,773,156      100.0%                 68,886,877      100.0%               138,727,981      100.0%               240,634,207      100.0%               341,766,647      100.0%               401,110,095      100.0%               492,635,885      100.0%            582,020,780      100.0%            641,059,645      100.0%            692,083,339      100.0%            958,384,394      100.0%            1,276,581,288      100.0%            1,406,159,049      100.0%            1,807,797,107      100.0%            1,891,018,854      100.0%
                                                                 
Balans hesabatı 2011 2012 2013 2014 2015                                            
AKTIVLƏR Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%]                                            
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri                2,232,915      0.7%                1,854,497      0.5%                   2,968,642      0.6%                   1,448,187      0.2%                   2,457,991      0.4%                                            
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər              32,062,028      9.4%              27,204,567      6.8%                 32,810,114      6.7%                 40,855,701      7.0%                 30,217,573      4.7%                                            
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar              19,119,550      5.6%              31,742,704      7.9%                 42,149,125      8.6%                 53,548,877      9.2%                 42,707,865      6.7%                                            
İpoteka kreditləri            278,078,357      81.4%            328,936,182      82.0%               403,521,646      81.9%               476,081,984      81.8%               556,188,905      86.8%                                            
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər                9,065,506      2.7%              11,307,240      2.8%                 11,175,414      2.3%                 10,039,495      1.7%                   9,409,849      1.5%                                            
Digər aktivlər                1,208,291      0.4%                     64,905      0.0%                        10,944      0.0%                        46,536      0.0%                        77,463      0.0%                                            
Cəmi aktivlər            341,766,647                   401,110,095                      492,635,885                      582,020,780                      641,059,645                                                   
ÖHDƏLİKLƏR                                                                
Buraxılmış qiymətli kağızlar            210,055,131      61.5%            246,362,721      61.4%               294,280,332      59.7%               339,648,251      58.4%               343,680,876      53.6%                                            
Digər öhdəliklər                7,984,769      2.3%                7,603,774      1.9%                   7,196,329      1.5%                   6,692,703      1.1%                   6,299,173      1.0%                                            
Cəmi öhdəliklər            218,039,900                   253,966,495                      301,476,661                      346,340,954                      349,980,049                                                   
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                                
Dövlət büdcəsindən ayırmalar            116,000,000      33.9%            136,000,000      33.9%               176,000,000      35.7%               216,000,000      37.1%               266,000,000      41.5%                                            
Bölüşdürülməmiş mənəət                7,726,747      2.3%              11,143,600      2.8%                 15,159,224      3.1%                 19,679,826      3.4%                 25,079,596      3.9%                                            
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ            123,726,747                   147,143,600                      191,159,224                      235,679,826                      291,079,596                                                   
Cəmi öhdəliklər və kapital            341,766,647                   401,110,095                      492,635,885                      582,020,780                      641,059,645                                                   
                                                                 
Balans hesabatı 2016 2017 2018 2019 I rüb 2019 II rüb 2019 III rüb 2019 2020 I rüb                                
AKTIVLƏR Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%] Məbləğ payı [%]                                
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri                9,999,949      1.4%                7,651,669      0.80%                 55,784,139      4.37%                 32,860,175      2.57%                      753,642      0.06%                 31,181,339      2.44%               136,226,504      9.69%                 10,429,165      0.79%                                
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər              38,984,424      5.6%              57,834,465      6.03%                      285,313      0.02%                      276,368      0.02%                      213,970      0.02%                 32,627,086      2.56%                 23,830,818      1.69%                 32,883,318      2.49%                                
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar              97,040,268      14.0%            197,716,431      20.63%               260,547,880      20.41%               225,918,770      17.70%               221,501,160      17.35%                 29,688,071      2.33%                 30,137,799      2.14%                 29,504,083      2.24%                                
İpoteka kreditləri            537,486,894      77.7%            683,691,072      71.34%               895,274,390      70.13%               933,377,300      73.12%               961,209,925      75.30%               963,528,986      75.48%               998,078,538      70.98%            1,016,352,330      77.11%                                
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər                8,435,535      1.2%                8,091,609      0.84%                   7,467,259      0.58%                   7,219,255      0.57%                   9,712,806      0.76%                 14,044,829      1.10%                 16,674,876      1.19%                 16,153,654      1.23%                                
Digər aktivlər                   136,269      0.0%                3,399,148      0.35%                 57,222,307      4.48%                 55,500,409      4.35%               105,474,896      8.26%               117,426,971      9.20%               201,210,514      14.31%               206,199,303      15.64%                                
Cəmi aktivlər            692,083,339                   958,384,394                   1,276,581,288                   1,255,152,278                   1,298,866,400                   1,188,497,283                   1,406,159,049      100.00%            1,318,110,067      100.00%                                
ÖHDƏLİKLƏR                                                                
Buraxılmış qiymətli kağızlar            337,501,623      48.8%            538,589,603      56.2%               691,797,195      54.2%               664,278,213      52.0%               663,509,449      52.0%               513,439,471      40.2%               728,919,696      51.8%               621,902,791      47.18%                                
Digər öhdəliklər                6,448,130      0.9%                6,604,895      0.7%                 52,277,035      4.1%                 31,782,004      2.5%                 30,533,906      2.4%                 24,951,398      2.0%                 25,458,698      1.8%                 43,012,823      3.26%                                
Cəmi öhdəliklər            343,949,753                   545,194,498                      744,074,230                      696,060,217                      694,043,355                      538,390,869                      754,378,394                      664,915,614                                       
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                                
Dövlət büdcəsindən ayırmalar / Nizamnamə kapitalı            316,000,000      45.7%            366,000,000      38.2%               466,000,000      36.5%               486,000,000      38.1%               526,000,000      41.2%               566,000,000      44.3%               566,000,000      40.3%               566,000,000      42.94%                                
Bölüşdürülməmiş mənfəət              25,079,596      3.6%              32,133,586      3.4%                 47,189,893      3.7%                 66,592,693      5.2%                 67,098,865      5.3%                 67,139,409      5.3%                 67,098,865      4.8%                 85,793,715      6.51%                                
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri                7,053,990      1.0%              15,056,310      1.57%                 19,317,165      1.5%                   6,499,368      0.5%                 11,724,180      0.9%                 16,967,005      1.3%                 18,681,791      1.3%                   1,400,739      0.11%                                
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ            348,133,586                   413,189,896                      532,507,058                      559,092,061                      604,823,045                      650,106,414                      651,780,656                      653,194,454      49.56%                                
Cəmi öhdəliklər və kapital            692,083,339                   958,384,394                   1,276,581,288                   1,255,152,278                   1,298,866,400                   1,188,497,283                   1,406,159,049      100.0%            1,318,110,067      100.00%                                
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri
audit olunmuş hesabatlara, rüblük
maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili
hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.