İstiqrazlar üzrə zəmanətin alınma mərhələləri

Zəmanətin alınma mərhələləri:

1.    Zəmanət üçün müraciət  - Fond tərəfindən zəmanətin verilməsi üçün emitent müvəkkil investisiya şirkəti vasitəsi ilə emissiya prospektinin layihəsini müvafiq sənədlərlə birlikdə Fonda təqdim edir.

2.    Müraciətin qiymətləndirilməsi və zəmanətin verilməsi – Fondun səlahiyyətli orqanı müraciətə 10 (on) iş günü ərzində baxır və zəmanətin verilib-verilməməsi barədə qərar qəbul edir və 3 (üç) iş günü müddətində müvəkkil investisiya şirkətinə bu barədə yazılı bildiriş göndərir. 

3.    İstiqrazların buraxılışı - Zəmanətin verilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonra emitent tərəfindən qanunvericiliyə müvafiq qaydada istiqrazların emissiyası həyata keçirilir.