İstiqrazlar üzrə zəmanətin verilməsi şərtləri

Zəmanətin verilməsi şərtləri:

·    Zəmanət istiqrazların məcmu nominalının qalıq dəyəri üzrə verilir. İstiqrazlar nominaldan aşağı qiymətlə yerləşdirildiyi (diskontla) halda, zəmanət istiqrazların ilkin yerləşdirmə qiymətinə (diskontlu qiymətinə) uyğun hesablanır;

·    Zəmanət verilən bir emissiya prospekti üzrə istiqrazların məcmu nominal dəyəri 300 000 (üç yüz min) manatdan az olmamalı;

·    Bir emitentin bütün emissiya prospektləri üzrə zəmanət verilən istiqrazlarının məcmu nominal dəyəri ilə həmin emitentin daxil olduğu bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupunun Fondun zəmanət mexanizmləri üzrə zəmanət verilən kreditlərinin məbləğinin cəmi 10 000 000 (on milyon) manatdan çox olmamalı;

·    İstiqrazlar üzrə tədavül müddəti isə 7 (yeddi) ildən çox olmamalı;

·    Fond tərəfindən verilən zəmanətin şərtləri, habelə istiqraz mülkiyyətçilərinə dair qiymətli kağızlar üzrə depozitar sistemindəki məlumatların Fonda ötürülməsi barədə xəbərdarlıq emissiya prospektində əks olunmalıdır;

·    Bir emissiya prospekti üzrə zəmanətin yerləşdirilmiş istiqrazların məcmu nominalının və ya nominaldan aşağı qiymətlə yerləşdirildiyi (diskontla) halda onların ilkin yerləşdirmə qiymətinin (diskontlu qiymətinin) qalıq dəyərinə nisbəti 15%-dən az və 60%-dən çox olmamalıdır.

 

Zəmanət verilməsi üçün Fonda müraciət edilən tarixə emitent aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

·    qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərməli;

·    Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları mövcud olmamalı;

·    müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olmalı (qanunvericiliklə tələb olunduqda);

·    Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq Fonda və müvəkkil investisiya şirkətinə aidiyyəti şəxs olmamalı;

·    kredit hesabatına əsasən, kredit öhdəlikləri üzrə 60 (altmış) gündən artıq gecikməsi və ya son 1 (bir) il ərzində qeyri-işlək kredit statusu almış kredit borcu olmamalı;

·    kredit hesabatına əsasən, nizamnamə kapitalında 25% və daha artıq payı olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin kredit öhdəlikləri üzrə 60 (altmış) gündən artıq  gecikməsi və ya son 1 (bir) il ərzində qeyri-işlək kredit statusu almış kredit borcları olmamalı;

·    kredit hesabatına əsasən, emitentin kredit öhdəliyi üzrə zamin qismində çıxış edən fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin kredit öhdəlikləri üzrə 60 (altmış) gündən artıq gecikməsi və ya son bir il ərzində qeyri-işlək kredit statusu almış kredit borcları olmamalı;

·    özünün, habelə nizamnamə kapitalında 25% və daha artıq payı olan hüquqi şəxslərin emissiya etdiyi istiqrazlar üzrə 60 (altmış) gündən artıq gecikməsi olmamalı;

·    emitentin bank hesabları üzərində pul vəsaitinin silinməsinə dair hazırda müvafiq sərəncam olmamalıdır;

·    istiqrazlar vasitəsilə cəlb olunacaq vəsait emitentin digər öhdəliklərinin yenidən maliyyələşdirilməsi (mövcud borc öhdəliyinin yeni borc öhdəliyi ilə əvəzləşdirilərək rəsmiləşdirilməsi) üçün alınmamalı;

·    nizamnamə kapitalında dövlətin iştirak payı 50%-dən çox olmamalı;

·    mərc oyunları fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkar olmamalı.

 

Sığorta şirkətlərinin, kredit təşkilatlarının, investisiya şirkətlərinin, investisiya fondlarının, investisiya fondları idarəçilərinin, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan digər şəxslərin, lombardların, lizinq şirkətlərinin, poçt rabitəsinin milli operatorunun, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin, habelə digər maliyyə institutlarının sifarişləri üzrə zəmanət verilmir.