Portfel zəmanətinin verilməsi şərtləri

Zəmanətin verilməsi şərtləri:

·    Portfel zəmanəti üzrə kredit portfelinə daxil olan kreditin məbləği 5 000 (beş min) manatdan az və 50 000 (əlli min) manatdan çox olmamalı;

·    kreditin illik faiz dərəcəsi 20%-dən yüksək olmamalı;

·    kreditin müddəti 3 (üç) aydan az və 3 (üç) ildən çox olmamalı;

·    Bir borcalanın bütün müvəkkil banklar üzrə portfel zəmanəti verilən cəmi kreditlərinin məbləği 250 000 (iki yüz əlli min) manatdan çox olmamalı;

·    Hər bir kredit portfelinə daxil olan kredit üzrə zəmanət məbləğinin həmin kredit üzrə əsas borc qalığına nisbəti 60% təşkil etməlidir;

 

 

 Zəmanətin verilməsi halları:

·    Portfel zəmanəti Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil banka kredit sifarişi ilə müraciət edən mikro və ya kiçik sahibkarların öhdəlikləri üzrə verilir.

 

 

Müraciət edən tarixə sahibkar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

·    Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları mövcud olmamalı;

·    müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olmalı (qanunvericiliklə tələb olunduqda);

·    özü, habelə hüquqi şəxs olduqda, nizamnamə kapitalında 25% və daha artıq payı olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər, fiziki şəxs olduqda isə, yaxın qohumları və ya birgə təsərrüfat aparan ailə üzvləri müvəkkil banka aidiyyəti şəxs olmamalı;

·    kredit hesabatına əsasən, kredit öhdəlikləri üzrə 60 (altmış) gündən artıq gecikməsi olmamalı və ya son 1 (bir) il ərzində qeyri-işlək kredit statusu almış kredit borcu olmamalı; 

·    kredit hesabatına əsasən, sahibkar hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında 25% və daha artıq payı olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin kredit öhdəlikləri üzrə 60 (altmış) gündən artıq gecikməsi olmamalı və ya son 1 (bir) il ərzində qeyri-işlək kredit statusu almış kredit borcları olmamalı.

 

Sığorta şirkətlərinin, kredit təşkilatlarının, investisiya şirkətlərinin, investisiya fondlarının, investisiya fondları idarəçilərinin, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin, lombardların, lizinq şirkətlərinin, poçt rabitəsinin milli operatorunun, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin, habelə digər maliyyə institutlarının kredit sifarişləri üzrə zəmanət verilmir.